การสวดอิติปิโส 108 จบ

  Share

  suleepat
  สมาชิกทั่วไป
  สมาชิกทั่วไป

  จำนวนข้อความ : 33
  Join date : 31/12/2011

  การสวดอิติปิโส 108 จบ

  ตั้งหัวข้อ  suleepat on Sun Jan 08, 2012 9:50 am

  affraid What a Face จะสวดยังไงไม่ให้ลืมคะว่าสวดไปกี่จบแล้ว (ถ้าเราทำงานไปด้วยน่ะค่ะ) เพราะลุงหมอบอกว่า
  ** มีข้อแม้ ต้องสวด 108 ให้ได้ ติดต่อกัน ครับ 108 วัน คำอธิฐาน ที่ มนุษย์พึงได้ จะปรากฏ โดยเร็ว? แต่ ถ้าขาด ให้เริ่ม นับ 1 ใหม่ คำว่า 1 วัน คือ นับตั้งแต่ พระอาทิตย์ขึ้น จนถึง พระอาทิตย์ขึ้น ถือเป็น 1 วันนะครับ เคยมี บางคน ได้ 105 วันละ แล้วลืมเผลอหลับไป? ต้องเริ่ม นับ1ใหม่ เหอะๆๆๆ น่าสงสาร แต่ความจริง เขาจะสำเร็จโดยยาก เลยมีเหตุให้เผลอ ลืม? **
  แล้วใช้บทต่อไปนี้ จะเป็นการสวดอิติปิโส 108 จบหรือเปล่าคะ

  นะโมฯ 3 จบ

  พระพุทธคุณ ๕๖
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน
  สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง
  พุทโธ ภะคะวาติ.

  ๑. อิ. อิฏโฐ สัพพัญญุตัญญานัง อิจฉันโต อาสะวักขะยัง
  อิฏฐัง ธัมมัง อะนุปปัตโต อิทธิมันตัง นะมามิหัง
  ๒. ติ. ติณโณ โย วัฏฏะทุกขัมหา ติณณัง โลกานะมุตตะโม
  ติสโส ภูมี อะติกกันโต ติณณะโอฆัง นะมามิหัง
  ๓. ปิ. ปิโย เทวะมะนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม
  ปิโย นาคะสุปัณณานัง ปิณินทริยัง นะมามิหัง
  ๔. โส. โสกา วิรัตตะจิตโต โย โสภะนาโม สะเทวะเก
  โสกัปปัตเต ปะโมเทนโต โสภะวัณณัง นะมามิหัง
  ๕. ภะ. ภะชิตา เยนะ สัทธัมมา ภัคคะปาเปนะ ตาทินา
  ภะยะสัตเต ปะหาเสนโต ภะยะสันตัง นะมามิหัง
  ๖. คะ. คะมิโต เยนะ สัทธัมโม คะมาปิโต สะเทวะกัง
  คัจฉะมาโน สิวัง รัมมัง คะตะธัมมัง นะมามิหัง
  ๗. วา. วานา นิกขะมิ โย ตัณหา วาจัง ภาสะติ อุตตะมัง
  วานะ นิพพาปะ นัตถายะ วายะมันตัง นะมามิหัง
  ๘. อะ. อะนัสสา สะกะสัตตานัง อัสสาสัง เทติ โย ชิโน
  อะนันตะคุณะสัมปันโน อันตะคามิง นะมามิหัง
  ๙. ระ. ระโต นิพพานะสัมปัตเต ระโต โย สัตตะโมจะเน
  รัมมาเปตีธะ สัตเต โย ระณะจัตตัง นะมามิหัง
  ๑๐. หัง. หัญญะติ ปาปะเก ธัมเม หังสาเปติ ปะรัง ชะนัง
  หังสะมานัง มะหาวีรัง หันตะปาปัง นะมามิหัง
  ๑๑. สัม. สังขะตาสังขะเต ธัมเม สัมมา เทเสสิ ปาณินัง
  สังสารัง สังวิฆาเฏติ สัมพุทธันตัง นะมามิหัง
  ๑๒. มา. มาตาวะ ปาลิโต สัตเต มานะถัทเธ ปะมัททิโต
  มานิโต เทวะสังเฆหิ มานะฆาฏัง นะมามิหัง
  ๑๓. สัม. สัญจะยัง ปาระมี สัมมา สัญจิตะวา สุขะมัตตะโน
  สังขารานัง ขะยัง ทิสวา สันตะคามิง นะมามิหัง
  ๑๔. พุท. พุชฌิตวา จะตุสัจจานิ พุชฌาเปติ มะหาชะนัง
  พุชฌาเปนตัง สิวัง มัคคัง พุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง
  ๑๕. โธ. โธติ ราเค จะ โทเส จะ โธติ โมเห จะ ปาณินัง
  โธตะเกลสัง มะหาปุญญัง โธตาสะวัง นะมามิหัง
  ๑๖. วิช. วิเวเจติ อะสัทธัมมา วิจิตะวา ธัมมะเทสะนัง
  วิเวเก ฐิตะจิตโต โย วิทิตันตัง นะมามิหัง
  ๑๗. ชา. ชาติธัมโม ชะราธัมโม ชาติอันโต ปะกาสิโต
  ชาติเสฏเฐนะ พุทเธนะ ชาติมุตตัง นะมามิหัง
  ๑๘. จะ. จะเยติ ปุญญะสัมภาเร จะเยติ สุขะสัมปะทัง
  จะชันตัง ปาปะกัมมานิ จะชาเปนตัง นะมามิหัง
  ๑๙. ระ. ระมิตัง เยนะ นิพพานัง รักขิตา โลกะสัมปะทา
  ระชะโทสาทิเกลเสหิ ระหิตันตัง นะมามิหัง
  ๒๐. ณะ. นะมิโตเยวะ พรหเมหิ นะระเทเวหิ สัพพะทา
  นะทันโต สีหะนาทัง โย นะทันตัง ตัง นะมามิหัง
  ๒๑. สัม. สังขาเร ติวิเธ โลเก สัญชานาติ อะนิจจะโต
  สัมมา นิพพานะสัมปัตติ สัมปันโน ตัง นะมามิหัง
  ๒๒.ปัน. ปะกะโต โพธิสัมภาเร ปะสัฏโฐ โย สะเทวะเก
  ปัญญายะ อะสะโม โหติ ปะสันนัง ตัง นะมามิหัง
  ๒๓. โน. โน เทติ นิระยัง คันตุง โน จะ ปาปัง อะการะยิ
  โน สะโม อัตถิ ปัญญายะ โนนะธัมมัง นะมามิหัง
  ๒๔. สุ. สุนทะโร วะระรูเปนะ สุสะโร ธัมมะภาสะเน
  สุทุททะสัง ทิสาเปติ สุคะตันตัง นะมามิหัง
  ๒๕. คะ. คัจฉันโต โลกิยา ธัมมา คัจฉันโต อะมะตัง ปะทัง
  คะโต โส สัตตะโมเจตุง คะตัญญาณัง นะมามิหัง
  ๒๖. โต. โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
  โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตละจิตตัง นะมามิหัง
  ๒๗. โล. โลเภ ชะหะติ สัมพุทโธ โลกะเสฏโฐ คุณากะโร
  โลเภ สัตเต ชะหาเปติ โลภะสันตัง นะมามิหัง
  ๒๘. กะ. กันโต โย สัพพะสัตตานัง กัตวา ทุกขักขะยัง ชิโน
  กะเถนโต มะธุรัง ธัมมัง กะถาสัณหัง นะมามิหัง
  ๒๙. วิ. วินะยัง โย ปะกาเสติ วิทธังเสตวา ตะโย ภะเว
  วิเสสัญญาณะสัมปันโน วิปปะสันนัง นะมามิหัง
  ๓๐. ทู. ทูเส สัตเต ปะหาเสนโต ทูรัฏฐาเน ปะกาสะติ
  ทูรัง นิพพานะมาคัมมะ ทูสะหันตัง นะมามิหัง
  ๓๑. อะ. อันตัง ชาติชะราทีนัง อะกาสิ ทิปะทุตตะโม
  อะเนกุสสาหะจิตเตนะ อัสสาเสนตัง นะมามิหัง
  ๓๒. นุต. นุเทติ ราคะจิตตานิ นุทาเปติ ปะรัง ชะนัง
  นุนะ อัตถัง มะนุสสานัง นุสาสันตัง นะมามิหัง
  ๓๓. ตะ. ตะโนติ กุสะลัง กัมมัง ตะโนติ ธัมมะเทสะนัง
  ตัณหายะ วิจะรันตานัง ตัณหาฆาฏัง นะมามิหัง
  ๓๔. โร. โรเสนโต เนวะ โกเปติ โรเสเหวะ นะ กุชฌะติ
  โรคานัง ราคะอาทีนัง โรคะหันตัง นะมามิหัง
  ๓๕. ปุ. ปุณันตัง อัตตะโน ปาปัง ปุเรนตัง ทะสะปาระมี
  ปุญญะวันตัสสะ ราชัสสะ ปุตตะภูตัง นะมามิหัง
  ๓๖. ริ. ริปุราคาทิภูตัง วะ ริทธิยา ปะฏิหัญญะติ
  ริตตัง กัมมัง นะ กาเรตา ริยะวังสัง นะมามิหัง
  ๓๗. สะ. สัมปันโน วะระสีเลนะ สะมาธิปะวะโร ชิโน
  สะยัมภูญาณะสัมปันโน สัณหะวาจัง นะมามิหัง
  ๓๘. ทัม. ทันโต โย สะกะจิตตานิ ทะมิตะวา สะเทวะกัง
  ทะทันโต อะมะตัง เขมัง ทันตินทริยัง นะมามิหัง
  ๓๙. มะ. มะหุสสาเหนะ สัมพุทโธ มะหันตัง ญาณะมาคะมิ
  มะหิตัง นะระเทเวหิ มะโนสุทธัง นะมามิหัง
  ๔๐. สา. สารัง เทตีธะ สัตตานัง สาเรติ อะมะตัง ปะทัง
  สาระถี วิยะ สาเรติ สาระธัมมัง นะมามิหัง
  ๔๑. ระ. รัมมะตาริยะสัทธัมเม รัมมาเปติ สะสาวะกัง
  รัมเม ฐาเน วะสาเปนตัง ระณะหันตัง นะมามิหัง
  ๔๒. ถิ. ถิโต โย วะระนิพพาเน ถิเร ฐาเน สะสาวะโก
  ถิรัง ฐานัง ปะกาเสติ ถิตัง ธัมเม นะมามิหัง
  ๔๓. สัต. สัทธัมมัง เทสะยิตวานะ สันตะนิพพานะปาปะกัง
  สะสาวะกัง สะมาหิตัง สันตะจิตตัง นะมามิหัง
  ๔๔. ถา. ถานัง นิพพานะสังขาตัง ถาเมนาธิคะโต มุนิ
  ถาเน สัคคะสิเว สัตเต ถาเปนตัง ตัง นะมามิหัง
  ๔๕. เท. เทนโต โย สัคคะนิพพานัง เทวะมะนุสสะปาณินัง
  เทนตัง ธัมมะวะรัง ทานัง เทวะเสฏฐัง นะมามิหัง
  ๔๖. วะ. วันตะราคัง วันตะโทสัง วันตะโมหัง อะนาสะวัง
  วันทิตัง เทวะพรหเมหิ มะหิตันตัง นะมามิหัง
  ๔๗. มะ. มะหะตา วิริเยนาปิ มะหันตัง ปาระมิง อะกา
  มะนุสสะเทวะพรหเมหิ มะหิตันตัง นะมามิหัง
  ๔๘. นุส. นุนะธัมมัง ปะกาเสนโต นุทะนัตถายะ ปาปะกัง
  นุนะ ทุกขาธิปันนานัง นุทาปิตัง นะมามิหัง
  ๔๙. สา. สาวะกานังนุสาเสติ สาระธัมเม จะ ปาณินัง
  สาระธัมมัง มะนุสสานัง สาสิตันตัง นะมามิหัง
  ๕๐. นัง. นันทันโต วะระสัทธัมเม นันทาเปติ มะหามุนิ
  นันทะภูเตหิ เทเวหิ นันทะนียัง นะมามิหัง
  ๕๑. พุท. พุชฌิตาริยะสัจจานิ พุชฌาเปติ สะเทวะกัง
  พุทธะญาเณหิ สัมปันนัง พุทธัง สัมมา นะมามิหัง
  ๕๒. โธ. โธวิตัพพัง มะหาวีโร โธวันโต มะละมัตตะโน
  โธวิโต ปาณินัง ปาปัง โธตะเกลสัง นะมามิหัง
  ๕๓. ภะ. ภะยะมาปันนะสัตตานัง ภะยัง หาเปติ นายะโก
  ภะเว สัพเพ อะติกกันโต ภะคะวันตัง นะมามิหัง
  ๕๔. คะ. คะหิโต เยนะ สัทธัมโม คะตัญญาเณนะ ปาณินัง
  คะหะณิยัง วะรัง ธัมมัง คัณหาเปนตัง นะมามิหัง
  ๕๕. วา. วาปิตัง ปะวะรัง ธัมมัง วานะโมกขายะ ภิกขุนัง
  วาสิตัง ปะวะเร ธัมเม วานะหันตัง นะมามิหัง
  ๕๖. ติ. ติณโณ โย สัพพะปาเปหิ ติณโณ สัคคา ปะติฏฐิโต
  ติเร นิพพานะสังขาเต ติกขะญาณัง นะมามิหัง

  ฉัปปัญญาสะ พุทธะคาถา พุทธะคุณา สุคัมภิรา
  เอเตสะมานุภาเวนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

  อภิวาท, แด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น , ผู้มีวิญญาณวิเศษอันหลักแหลมคมกล้า
  พระพุทธคุณคาถารวม ๕๖ พระคาถา แสดงถึงพระพุทธคุณอย่างลึกซึ้ง ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธคุณทั้งหลาย ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในกาลทั้งปวงตลอดกาลเป็นนิตย์ด้วย เทอญ ..


  พระธรรมคุณ ๓๘
  สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
  โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วัญญูหีติ.
  ๑. สวาก. สวาคะตันตัง สิวัง รัมมัง สวานะยัง ธัมมะเทสิตัง
  สวาหุเนยยัง ปุญญะเขตตัง สวาสะภันตัง นะมามิหัง
  ๒. ขา. ขาทันโต โย สัพพะปาปัง ขายิโต โย จะ มาธุโร
  ขายันตัง ติวิธัง โลกัง ขายิตันตัง นะมามิหัง
  ๓. โต. โตเสนโต สัพพะสัตตานัง โตเสติ ธัมมะเทสะนัง
  โตสะจิตตัง สะมิชฌันตัง โตสิตันตัง นะมามิหัง
  ๔. ภะ. ภัคคะราโค ภัคคะโทโส ภัคคะโมโห อนุตตะโร
  ภัคคะกิเลสะสัตตานัง ภะคะวันตัง นะมามิหัง
  ๕. คะ. คัจฉันโต รัมมะเก สิเว คะมาปิโต สะเทวะเก
  คัจฉันโต พรหมะจะริเย คัจฉันตันตัง นะมามิหัง
  ๖. วะ. วันตะราคัง วันตะโทสัง วันตะโมหัง วันตะปาปะกัง
  วันตัง พาละมิจฉาทีนัง วันตะคันถัง นะมามิหัง
  ๗. ตา. ตาเรสิ สัพพะสัตตานัง ตาเรสิ โอริมังติรัง
  ตาเรนตัง โอฆะสังสารัง ตาเรนตันตัง นะมามิหัง
  ๘. ธัม. ธะระมาเนปิ สัมพุทเธ ธัมมัง เทสัง นิรันตะรัง
  ธะเรติ อะมังตัง ฐานัง ธะเรนตันตัง นะมามิหัง
  ๙. โม. โมหัญเญ ทะมันโต สัตเต โมหะชิเต อะการะยิ
  โมหะชาเต ธัมมะจารี โมหะชิตัง นะมามิหัง
  ๑๐. สัน. สัพพะสัตตะตะโมนุโท สัพพะโสกะวินาสะโก
  สัพพะสัตตะหิตักกะโร สัพพะสันตัง นะมามิหัง
  ๑๑. ทิฏ. ทิฏเฐ ธัมเม อะนุปปัตโต ทิฏฐิกังขาทะโย ลุโต
  ทิฏฐี ทวาสัฏฐิ ฉินทันโต ทิฏฐะธัมมัง นะมามิหัง
  ๑๒. ฐิ. ฐิติสีละสะมาจาเร ฐิติเตระสะธุตังคะเก
  ฐิติธัมเม ปะติฏฐาติ ฐิติปะทัง นะมามิหัง
  ๑๓. โก. โกกานัง ราคัง ปีเฬติ โกโธปิ ปะฏิหัญญะติ
  โกกานัง ปูชิโต โลเก โกกานันตัง นะมามิหัง
  ๑๔. อะ. อัคโค เสฏโฐ วะระธัมโม อัคคะปัญโญ ปะพุชฌะติ
  อัคคัง ธัมมัง สุนิปุณัง อัคคันตัง วะ นะมามิหัง
  ๑๕. กา. กาเรนโต โย สิวัง รัชชัง กาเรติ ธัมมะจาริเย
  กาตัพพะสุสิกขากาเม กาเรนตันตัง นะมามิหัง
  ๑๖. ลิ. ลิโต โย สัพพะทุกขานิ ลิขิโต ปะฏิกัตตะเย
  ลิมปิเตปิ สุวัณเณนะ ลิตันตังปิ นะมามิหัง
  ๑๗. โก. โก สะทิโสวะ ธัมเมนะ โก ธัมมัง อะภิปูชะยิ
  โก วินทะติ ธัมมะระสัง โกสะลันตัง นะมามิหัง
  ๑๘. เอ. เอสะติ พุทธะวะจะนัง เอสะติ ธัมมะมุตตะมัง
  เอสะติ สัคคะโมกขัญจะ เอสะตันนัง นะมามิหัง
  ๑๙. หิ. หิเน ฐาเน นะ ชายันเต หิเน โถเมติ สุคคะติง
  หิเน โมหะสะมัง ชาลัง หินันตังปิ นะมามิหัง
  ๒๐. ปัส. ปะกะโต โพธิสัมภาเร ปะสัฏโฐ โย สะเทวะเก
  ปัญญายะ นะ สะโม โหติ ปะสันโน ตัง นะมามิหัง
  ๒๑. สิ. สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
  สีเลนะ นิพพุติง ยันติ สีละธัมมัง นะมามิหัง
  ๒๒. โก. โก โส อัคคะปุญโญ พุทโธ โกธะชะหัง อะธิคัจฉะติ
  โก ธัมมัญจะ วิชานาติ โกธะวันตัง นะมามิหัง
  ๒๓. โอ. โอภะโต สัพพะกิเลสัง โอภัญชิโต สัพพาสะวัง
  โอภะโต ทิฏฐิชาลัญจะ โอภะตัง ตัง นะมามิหัง
  ๒๔. ปะ. ปัญญา ปะสัฏฐา โลกัสมิง ปัญญา นิพเพธะคามินี
  ปัญญายะ นะ สะโม โหติ ปะสันโน ตัง นะมามิหัง
  ๒๕. นะ. นะรานะระหิตัง ธัมมัง นะระเทเวหิ ปูชิตัง
  นะรานัง กามะปังเกหิ นะมิตันตัง นะมามิหัง
  ๒๖. ยิ. ยิชชะเต สัพพะสัตตานัง ยิชชะเต เทวะพรหมุนา
  ยิชชิสสะเต จะ ปาณีหิ ยิฏฐันตัมปิ นะมามิหัง
  ๒๗. โก. โกปัง ชะหะติ ปาปะกัง โกธะโกธัญจะ นาสะติ
  โกธัง ชะเหติ ธัมเมนะ โกธะนุทัง นะมามิหัง
  ๒๘. ปัจ. ปะปัญจาภิระตา ปะชา ปะชะหิตา ปาปะกา จะโย
  ปัปโปติ โสติวิปุโล ปัชโชตันตัง นะมามิหัง
  ๒๙. จัต. จะริตวา พรหมะจะริยัง จัตตาสะโว วิสุชฌะติ
  จะชาเปนตัง วะ ทาเนนะ จะชันตันตัง นะมามิหัง
  ๓๐. ตัง. ตะโนติ กุสะลัง กัมมัง ตะโนติ สัพพะวีริยัง
  ตะโนติ สีละสะมาธิง ตะนันตังวะ นะมามิหัง
  ๓๑. เว. เวรานิปิ นะ พันธันติ เวรัง เตสูปะสัมมะติ
  เวรัง เวเรนะ เวรานิ เวระสันตัง นะมามิหัง
  ๓๒. ทิ. ทีฆายุโก พะหุปุญโญ ทีฆะรัตตัง มะหัพพะโล
  ทีฆะสุเขนะ ปุญเญนะ ทีฆะรัตตัง นะมามิหัง
  ๓๓. ตัพ. ตะโต ทุกขา ปะมุญจันโต ตะโต โมเจติ ปาณิโน
  ตะโต ราคาทิเกลเสหิ ตะโต โมกขัง นะมามิหัง
  ๓๔. โพ. โพธิง วิชชา อุปาคะมิ โพเธติ มัคคะผะลานิ จะ
  โพธิยา สัพพะธัมมานัง โพธิยันตัง นะมามิหัง
  ๓๕. วิญ. วิระติ สัพพะทุกขัสมา วิริเยเนวะ ทุลละภา
  วิริยาตาปะสัมปันนา วิระตันตัง นะมามิหัง
  ๓๖. ญู. ญูตัญญาเณหิ สัมปันนัง ญูตะโยคะสะมัปปิตัง
  ญูตัญญาณะทัสสะนัญจะ ญูตะโยคัง นะมามิหัง
  ๓๗. หี. หีสันติ สัพพะโทสานิ หีสันติ สัพพะภะยานิ จะ
  หีสะโมหา ปะฏิสสะตา หีสันตันตัง นะมามิหัง
  ๓๘. ติ. ติณโณ โย วัฏฏะทุกขัมหา ติณณัง โลกานะมุตตะโม
  ติสโส ภูมี อะติกกันโต ติณณะโอฆัง นะมามิหัง

  อัฏฐัตติงสะ ธัมมะคาถา ธัมมะคุณา สุคัมภิรา
  เอเตสะมานุภาเวนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

  พระธรรมคุณ คือ คุณของพระธรรมโดยพิสดาร มี ๓๘ บท เป็นบทที่ได้แสดงคุณของพระธรรมอันลึกซึ้ง, ด้วยอานุภาพของพระสัทธรรม ๑๐ ประการนั้น
  ขอความสุขสวัสดีมีชัย จงบังเกิดมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลเป็นนิตย์ด้วย เทอญ

  พระสังฆคุณ ๑๔
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ
  ๑. สุ. สุทธะสีเลนะ สัมปันโน สุฏฐ โย ปะฏิปันนะโก
  สุนทะโร สาสะนะกะโร สุนทะรันตัง นะมามิหัง
  ๒. ปะ. ปะฏิสัมภิทัปปัตโต โย ปะสัฏโฐ วะ อะนุตตะโร
  ปัญญายะ อุตตะโร โลเก ปะสัฏฐันตัง นะมามิหัง
  ๓. ฏิ. ติตถะกะระชิโต สังโฆ ติตโถ ธีโรวะ สาสะเน
  ติตถิโย พุทธวะจะเน ติตถันตังปิ นะมามิหัง
  ๔. ปัน. ปะสัฏโฐ ธัมมะคัมภีโร ปัญญะวา จะ อะวังกะโต
  ปัสสันโต อัตถะธัมมัญจะ ปะสัฏฐังปิ นะมามิหัง
  ๕. โน. โน เจติ กุสะลัง กัมมัง โน จะ ปาปัง อะการะยิ
  โนนะตัง พุชฌะติ ธัมมัง โนทิสันตัง นะมามิหัง
  ๖. ภะ. ภัคคะราโค ภัคคะโทโส ภัคคะโมโห จะ ปาณินัง
  ภัญชะโก สัพพะเกลสานัง ภะคะวันตัง นะมามิหัง
  ๗. คะ. คัจฉันโต โลกิยัง ธัมมัง คัจฉันโต โลกุตตะรัมปิจะ
  คะโตเยวะ กิเลเสหิ คะมิตันตัง นามาะมิหัง
  ๘. วะ. วัณเณติ กุสะลัง ธัมมัง วัณเณติ สีละสัมปะทัง
  วัณเณติ สีละรักขิตัง วัณณิตันตัง นะมามิหัง
  ๙. โต. โตเสนโต เทวะมะนุสเส โตเสนโต ธัมมะเทสะยิ
  โตเสติ ทุฏฐะจิตเตปิ โตเสนตันตัง นะมามิหัง
  ๑๐. สา. สาสะนัง สัมปะฏิจฉันโน สาสันโต สิวะคามินิง
  สาสะนะมะนุสาสันโต สาสันตันตัง นะมามิหัง
  ๑๑. วะ. วันตะราคัง วันตะโทสัง วันตะโมหัง สุทิฏฐิกัง
  วันตัญจะ สัพพะปาปานิ วันตะเกลสัง นะมามิหัง
  ๑๒. กะ. กะโรนโต สีละสะมาธิง กะโรนโต สาระมัตตะโน
  กะโรนโต กัมมะฐานานิ กะโรนตันตัง นะมามิหัง
  ๑๓. สัง. สังสาเร สังสะรันตานัง สังสาระโต วิมุจจิ โส
  สังสาระทุกขา โมเจสิ สังสุทธันตัง นะมามิหัง
  ๑๔. โฆ. โฆระทุกขักขะยัง กัตวา โฆสาเปติ สุรัง นะรัง
  โฆสะยิ ปิฏะกัตตะยัง โฆสะกันตัง นะมามิหัง
  จะตุททะสะ สังฆะคาถา สังฆะคุณา สุคัมภิรา
  เอเตสะมานุภาเวนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
  ฉัปปัญญาสะ พุทธะคุณา ธัมมะคุณา อัฏฐะติงสะติ
  สังฆคุณา จะ จุททะสะ อัฏฐตตะระสะเต อิเม
  ทิเน ทิเน สะระเตปิ โสตถี โหนติ นิรันตะรันติ.

  พระสังฆคาถา ๑๔ บท แสดงพระสังฆคุณลึกซึ้ง ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆคุณเหล่านั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่ ข้าฯ ในกาลทั้งปวง


  avatar
  ลุงหมอ
  ผู้ก่อตั้ง
  ผู้ก่อตั้ง

  จำนวนข้อความ : 6843
  Join date : 20/11/2010

  Re: การสวดอิติปิโส 108 จบ

  ตั้งหัวข้อ  ลุงหมอ on Sun Jan 08, 2012 2:58 pm

  Very Happy Laughing Smile สวดอิติปิโส พระพุทธคุณ มีกำลัง 56 จึงสวดอิติปิโล..ภัคควาติฯสวด 56 จบ
  พระธรรมคุณ สวากขาโต .... ติฯ 38 จบ
  พระสังฆคุณ สุปฏิปันโณ ... โลกัสสาติฯ 14 จบ
  Shocked รวมกัน จะได้ 108 พอดีจ้า Rolling Eyes มีคุณวิเศษ มากมาย เทวดาจะรักษา อธิฐาน ไดๆจะสำเร็จทุกประการ (ถ้า ไม่ผิดศีลธรรม)ต้องสวดให้ได้ 108 วัน ติดต่อ ลืมนับ 1 ใหม่ จะได้ที่ไม่เหนือความเป็นมนุษย์พึงได้? สวดให้จบ ให้ได้ใน 1 วัน ตั้งแค่เวลาเช้า ถึงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นคือ 1 วัน สวดอยู่มีธุระ หยุดก่อนได้ เสร็จก็ มาสวดต่อได้จ้า ต่างกะสวดเท่าอายุตรง มีคุณวิเศษ มากกว่าครับเพราะเทวดาจะดูแลรักษาผู้นั้น ทำให้ชีวิตร ราบลื่นพ้นอุปสรรคได้ครับ ที่นำมาลงนั้น ไม่ใช่ที่ผมจะให้สวดตามแบบครูอาจารย ละครับ cheers sunny santa ลุงหมอ

  suleepat
  สมาชิกทั่วไป
  สมาชิกทั่วไป

  จำนวนข้อความ : 33
  Join date : 31/12/2011

  Re: การสวดอิติปิโส 108 จบ

  ตั้งหัวข้อ  suleepat on Sun Jan 08, 2012 3:54 pm

  รับทราบเจ้าค่ะ ลุงหมอ drunken Smile
  avatar
  ลุงหมอ
  ผู้ก่อตั้ง
  ผู้ก่อตั้ง

  จำนวนข้อความ : 6843
  Join date : 20/11/2010

  Re: การสวดอิติปิโส 108 จบ

  ตั้งหัวข้อ  ลุงหมอ on Wed Jan 11, 2012 10:40 am

  suleepat พิมพ์ว่า:รับทราบเจ้าค่ะ ลุงหมอ drunken Smile

  Very Happy Laughing Smile ยินดีครับ ผมสวดมา 35 ปี มีแต่ดีขึ้น ปัญหาเบาบางลง และ คนที่ให้ไปสวด บูช่เป็นประจำ ก็ เห็นมีแต่ รุ่งเรืองขึ้นทุกๆคน ไม่เคย เป็นใคร ตกตำเลย นะครับ จาก โหนรถเมล์ ปัจจุบัน มี รถส่วนตัว มีบ้าน ที่ดิน ครอบครัวเป็นสุข ทุกคน มาก น้อย ช้า เร็ว อยู่ที่ ศัทธา ศีลธรรม ทานไส่บาตรทุกๆเช้าที่ ทำได้ ศีล ภาวณเป็นองค์ประกอบ santa

  sirikorn army
  สมาชิกทั่วไป
  สมาชิกทั่วไป

  จำนวนข้อความ : 20
  Join date : 22/09/2011

  Re: การสวดอิติปิโส 108 จบ

  ตั้งหัวข้อ  sirikorn army on Fri Jan 13, 2012 6:05 am

  กราบสวัสดีค่ะคุณลุงหมอ

  ที่คุณลุงกรุณาชี้แนะให้หนูสวดมนต์ หนูสวดมาได้สิบกว่าวันแล้วค่ะ แต่ไม่ได้สวดตอนจบ บทที่ว่า "ชีวิตัง...."

  จะต้องเร่ิมต้นใหม่ไหมคะ หนูเห็นกระทู้ข้างบน ให้บทสวดยาวเหยียด มาให้ ใช่บทเดียวกับที่คุณลุงหมอแนะนำไหมคะ

  หนูสวด "พระพุทธคุณ แยก อิติปิโส ๕๖ สวากขาโต ๓๘ และ สุปฏิปันโน ๑๔" ถูกต้องหรือเปล่า หรือต้องสวดแบบกระทู้แรก

  พอสวด ๑๐๘ หนูก็จะสวดบท พาหุงมหากาตามเลย ได้ไหมคะ แต่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิ มันรุ่มร้อนยังไงไม่รู้ จิตไม่นิ่งเลยค่ะ

  อธิษฐาน ให้มีสิ่งดีๆ สิ่งมงคล เจอคนดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต อุปสรรคให้ผ่านพ้น โดยเฉพาะเรื่องคดีความที่เป็นอยู่นี้ค่ะ

  ๑๐๘ ถ้าครบ ก็วันที่ ๘ เม.ย.๕๕ พอดี ตามที่หนูเล่า หนูควรเร่ิ่มต้นใหม่หรือเปล่าคะคุณลุง หรือสวดต่อไป กรุณาตอบด้วยค่ะ
  avatar
  ลุงหมอ
  ผู้ก่อตั้ง
  ผู้ก่อตั้ง

  จำนวนข้อความ : 6843
  Join date : 20/11/2010

  Re: การสวดอิติปิโส 108 จบ

  ตั้งหัวข้อ  ลุงหมอ on Sat Jan 14, 2012 12:20 am

  sirikorn army พิมพ์ว่า:กราบสวัสดีค่ะคุณลุงหมอ

  ที่คุณลุงกรุณาชี้แนะให้หนูสวดมนต์ หนูสวดมาได้สิบกว่าวันแล้วค่ะ แต่ไม่ได้สวดตอนจบ บทที่ว่า "ชีวิตัง...."

  จะต้องเร่ิมต้นใหม่ไหมคะ หนูเห็นกระทู้ข้างบน ให้บทสวดยาวเหยียด มาให้ ใช่บทเดียวกับที่คุณลุงหมอแนะนำไหมคะ

  หนูสวด "พระพุทธคุณ แยก อิติปิโส ๕๖ สวากขาโต ๓๘ และ สุปฏิปันโน ๑๔" ถูกต้องหรือเปล่า หรือต้องสวดแบบกระทู้แรก

  พอสวด ๑๐๘ หนูก็จะสวดบท พาหุงมหากาตามเลย ได้ไหมคะ แต่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิ มันรุ่มร้อนยังไงไม่รู้ จิตไม่นิ่งเลยค่ะ

  อธิษฐาน ให้มีสิ่งดีๆ สิ่งมงคล เจอคนดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต อุปสรรคให้ผ่านพ้น โดยเฉพาะเรื่องคดีความที่เป็นอยู่นี้ค่ะ

  ๑๐๘ ถ้าครบ ก็วันที่ ๘ เม.ย.๕๕ พอดี ตามที่หนูเล่า หนูควรเร่ิ่มต้นใหม่หรือเปล่าคะคุณลุง หรือสวดต่อไป กรุณาตอบด้วยค่ะ

  Very Happy Laughing Smile สวด ตามบทที่ให้ไปครับ ครบ จำนวน แต่ละตอยต่อย.... พุทธธัว ..ชีวิตตังฯ... จัา ไม่ต้องเริ่มใหม่นะครับ แต่ 108 วันต้องไม่ขาด จบแล้ว มหาการุ...ฯ แปลว่า ขอพระองค์ ทรงพระเมตตา...ฯ ครับผม Laughing สวด ได้ยิ่งดีจ้าพาหุง บทชนะมารได้ ยิ่งดีที่สุด นะครับ ขอให้ สำเร็จดังใจโดยไวจ้า cheers sunny santa ลุงหมอ สวนโพธิ

   เวลาขณะนี้ Sat Oct 20, 2018 2:24 am